Contact

 • Location

  St. Makedonija, Palata Lazar Pop Trajkov,
  5th floor, Skopje
  North Macedonia

 • Telephone

  02 3254 050

 • Fax

  02 3290 240

 • Working hours

  8:30am – 16:30pm

СМЕТКИ НА АГЕНЦИЈАТА НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ УПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ
Сметка број 210065288480132, депонент на НЛБ Банка АД Скопје
Сметка број 200002007041251, депонент на Стопанска банка АД Скопје

Лице за комуникација со граѓани, кои што имаат некаков вид и степен на попреченост:

Весна Симоновска телефон за контакт: (02) 3 254 056

Form Map