Последната промена е направена на:
25 јули 2019 во 10:24 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 17.07.2019
 1. Решение за издавање на согласност за Друштвото за ревизија, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д Скопје.
 
Седница одржана на 27.06.2019
 1. Решение за издавање согласност на Емил Кратовалиев да ја врши функцијата член на Управниот Одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 2. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 3. Годишен извештај за состојбата и движењата на пазарот на осигурување за 2018 година,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија од спроведена теренска супервизија спрема Друштвото за осигурување ХАЛК Осигурување АД Скопј
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија од спроведена вонтеренска супервизија спрема Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје,
 6. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија, консалтинг и даночни услуги Дилоит ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје за 2019 година,
 7. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија, консалтинг и даночни услуги Дилоит ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 2019 година,
 8. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје за 2019 година,
 9. Решение за издавање согласност Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д Скопје за 2019 година,
 10. Решение за издавање согласност Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје за 2019 година,
 
Седница одржана на 02.07.2019
 1. Решение за издавање согласност за стекнување на квалификувано учество на лицето ИВАНКА МОЈСОВА во Осигурителното брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје; 
 2. Решение за издавање согласност за узмена на седиште на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје;
 3. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје;
 4. Решение за издавање согласност лицето Салаудин Имами да ја врши функцијата член на Управниот Одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје;
 5. Решение за издавање согласност лицето Цветко Делев да ја врши функцијата член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје.
 
Седница одржана на 07.06.2019
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Уника живот АД Скопје,
 2. Решение за издавање согласност лицето Марко Микиќ да ја врши функцијата Член на Управен одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје
 3. Решение за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурителното брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје
 
Седница одржана на 27.05.2019
 1. Правилник за вложување на средствата на математичката резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик, вреднување, начин и рокови за известување,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија за Друштвото за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје,
 3. Решение за издавање согласност за измена на статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп,
 4. Решение за издавање согласност за измена на статутот на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје,
 5. Решение за издавање согласност на Друштвото за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп Скопје за 2019 година,
 6. Решение за издавање согласност на Друштвото за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за 2019 година,
 7. Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на Акционерското друштво за застапување во осигурувањето Л.И.Ф.Е Македонија АД Скопје,
 8. Решение за издавање согласност Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft од Грац, Република Австрија за квалификувано учество во Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје.
 
Седница одржана на 09.05.2019
 1. одлука за изрекување на мерки на супервизија за Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 2. одлука за изрекување на мерки на супервизија за Кроациа осигурување АД Скопје - Друштво за осигурување на живот,
 3. одлука за изрекување на мерки на супервизија за Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп Скопје,
 4. Решение за престанок на дозвола за вршење на работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување Л.И.Ф.Е. Македонија  АД Скопје, со седиште на ул. Стив Наумов бр. 69, 1000 Скопје – Центар,
 5. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2019 година,
 6. Решение за издавање согласност друштвото за ревизија ПВЦ Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје за 2019 година,
 
Седница одржана на 25.04.2019
 1. Решение за издавање согласност за измена на статутот на ВИНЕР;
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ЕВРОИНС за лицето Ралица Губерова,
 3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА за лицето Бошко Андов,
 4. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА за лицето Весна Ѓорчева,
 5. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА за лицето Ристо Секуловски,
 6. Решение за издавање согласност друштвото за ревизија Пелагониска ревизорска куќа да врши ревизија на финансиските извештаи на Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје за 2019 година,
 7. Одлука за изрекување на супервизорски мерки за Акционерското друштво за осигурување Винер – Виена Иншуренс Груп Скопје,
 
Седница одржана на 04.04.2019
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, за лицето Суат Инан,
 2. Решение за издавање согласност за измена на статутот на друштвото за осигурување САВА осигурување а.д Скопје,
 3. Решение за издавање согласност за друштво за ревизија на финансиските извештаи на друштвото за осигурување ГРАВЕ АД Скопје за 2019 година (КПМГ),
 4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Златко Костовски,
 5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Александар Илиевски,
 6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Иван Цветковиќ,
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштво за животно осигурување Триглав Осигурување Живот АД Скопје
 8. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Националната групација за осигурување ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје

 

 
Седница одржана на 26.03.2019
 1. Информација од одржан промотивен настан по повод Потпишување на Меморандум за финансиска едукација и финансиска инклузија и отпочнување на манифестацијата Глобална недела на пари,
 2. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување, класата 2 – Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжително здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување во работењето на Триглав осигурување живот АД Скопје,
 3. Решение за издавање дозвола за измена на Статутот на Друштвото за осигурување Триглав Осигурување Живот АД Скопје,
 4. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Акционерското друштво за застапување во осигурување МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД,
 5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето на лицето Сашо Апостолоски,
 6. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје, на лицето БЕРНД АЦХАТЗ,
 7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување,
 8. Информација за одржана Регионална актуарска конференција
 
Седница одржана на 11.03.2019
 1. Решение за издавање дозвола за воведување на класата 21 во работењето на АД ГРАВЕ Скопје,
 2. Решение за издавање согласност за измена на статутот на АД ГРАВЕ Скопје,
 3. Решение за издавање согласност за член на орган на управување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје за лицето Дарко Дедиќ,
 4. Решение за издавање согласност за член на орган на управување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје за лицето Мартин Теов,
 5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето, на лицето Васко Чаушевски,
 6. Решение за одземање лиценцата за застапник во осигурувањето, на лицето Слободан Мерџановски,
 7. Одлука за донесување на Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво К МК БРОКЕР Скопје.
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување