Последната промена е направена на:
19 март 2019 во 16:17 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 20.06.2016
 1. Решение за давање согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурителното  брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер АД Скопје,
 
Седница одржана на 23.05.2016
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје  на лицето Арбен Брешани,
 2. Решение за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје на лицето Орхан Хасан,
 3. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во ОБД Еуромак Брокер,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје,
 
Седница одржана на 13.05.2016
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
 
Седница одржана на 05.05.2016
 1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Бошко Андов
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Весна Ѓорчева,
 3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Ристо Секуловски,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема осигурително брокерското друштво К МК Брокер, Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема осигурително брокерското друштво АМГ Премиум.
 
Седница одржана на 27.04.2016
 1. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје, на лицето, Нуредин Џелили.
 2. Решение за измена на Статутот на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 3. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2016 година,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Уника АД Скопје,
 5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритиe и методот за пресметување на максимална можна штета.
 
Седница одржана на 01.04.2016
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје, на лицето Зоран Нарашанов.
 2. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво ЕОС БРОКЕР АД Скопје.
 
Седница одржана на 22.03.2016
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје на лицето Борче Богески,
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за лицето Саимир Дхамо,
 3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за лицето Билјана Стојанов,
 4. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ АД Скопје за лицето Бернд Ацхатз,
 5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
 6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на друштво за осигурување и/или реосигурување,
 7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување,
 8. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси,
 9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштватаза осигурување и/или реосигурување,
 10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите,
 11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минималната ликвидност,
 12. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пресметка на потребното ниво на маргина на солвентност на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
 13. Упатство за доставување на извештаи и документација по електронски пат,
 
Седница одржана на 29.01.2016
 1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување;
 2. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата;
 3. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи во 2016 година; и
 4. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување во 2016 година;
 
Седница одржана на 11.01.2016
 1. Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје;
 2. Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ  АД Скопје.
 3. Решение  за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Акционерското  Осигурително брокерско друштво Џокер ИНС Брокер. и
 4. Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2016 година.
 
Седница одржана на 29.12.2015
 1. Решение за давање согласност за вршење на функцијата извршен член на Одборот на директори на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот на лицето, Вилма Учета Дузлевска

 

 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување