Последната промена е направена на:
19 март 2019 во 16:17 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 13.10.2014
 1. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР, Битола;
 2. Решение за издавање на согласност на лицето Снежана Трајанова да стекне 33% од акциите со право на управување во Осигурително брокерското друштво НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Скопје;
 
Седница одржана на 07.10.2014
 1. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското осигурително брокерско друштво ВЕБЕР ГМА АД, Битола
 
Седница одржана на 29.09.2014
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Евроинс Осигурување АД Скопје,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп Скопје,
 
Седница одржана на 23.09.2014
 1. Правилник за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за актуар,
 2. Одлука за неспроведување на обука и стручен испит потребен за добивање дозвола за работа како овластен актуар (2014-2016 година),
 
Седница одржана на 14.08.2014
 1. Одлука за изрекување на мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема друштвото за осигурување Винер Лајф Виена Иншуренс Груп АД Скопје
 3. Решение за давање согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ АД Скопје,
 4. Решение за давање согласност за стекнување на квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво СЕДА БРОКЕР АД Скопје на лицето Виктор Давидовски,
 5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за наплата и пренос на наплатената премија од страна на осигурително брокерските друштва,
 6. Правилник за изменување и дополнување на Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување,
 
Седница одржана на 11.08.2014
 1. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Националното биро за осигурување,
 2. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 
Седница одржана на 18.07.2014
 1. Правилник за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи,
 2. Правилник за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување,
 3. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално- техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за вршење осигурителни брокерски работи и стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето,
 4. Решение за давање согласност за вршење член на орган на управување на лицето Ѓорѓе Војновиќ во Друштвото за осигурување на живот Винер Лајф,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 
Седница одржана на 10.07.2014
 1. Решение за давање согласност за вршење на функција член на орган на управување на Друштвото за осигурување ИНСИГ АД Скопје, за лицето Аслан Даши;
 2. Решение за давање согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво, на лицето Марјанчо Тодоровски;
 
Седница одржана на 04.07.2014
 1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на лицето АЛЕКСАНДРА ШКЕМБИ, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 2. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на лицето АНА ШУТЕВА согласно Законот за супервизија на осигурување;
 3. Решение за издавање на согласност за измена на статут на КРОАЦИА НЕЖИВОТ;
 4. Решение за издавање на согласност за измена на статут на КРОАЦИА ЖИВОТ;
 5. Решение за давање согласност за измена на Статут на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје; и
 6. Решение за давање дозвола за воведување на класата 2 – Здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување, во работењето на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.
 
Седница одржана на 26.06.2014
 1. Донесување на Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2013 година;
 2. Донесување на Годишниот извештајот за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република Македонија во 2013 година;
 3. Усвојување на Извештајот на независниот ревизор и финансиските извештаи за годината кој завршува на 31 декември 2013 година;
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Инсиг Македонија АД Скопје;
 5. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Дарко Атанасовски, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 6. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Херман Зип, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 7. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Маја Богдановска-Стојаноска, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 8. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Ирена Велкоска-Спировска, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 9. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Марија Томеска, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување