Последната промена е направена на:
19 март 2019 во 16:17 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 12.06.2014
 1. Решение за давање согласност за измена на Статут и седиште на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 2. Решение за давање согласност за измена на Статут и седиште на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 3. Решение за давање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД, Скопје.
 
Седница одржана на 27.05.2014
 1. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп, Скопје, на лицето КОНШТАНТИН АЛЕКСЕЈЕНКО;
 2. Заклучок за запирање на постапката  за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД, Скопје;
 3. Одлука за спроведување на конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија, за 2014 година.
 
Седница одржана на 07.05.2014
 1. Решение за давање согласност за измена на Статут на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, 
 2. Решение за давање согласност за измена на Статут на Друштвото за осигурување  ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје:
 3. Решение за давање согласност за измена на Статут на Националната групација АД Осигурителна полиса Скопје;
 
Седница одржана на 28.04.2014
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување Кроација осигурување АД Скопје;
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Инсиг Македонија АД Скопје;
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје:
 4. Решение за давање согласност за измена на Статут на САВА осигурување а.д.;
 5. Решение за давање на согласност за измена на седиште и Статут на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје;
 6. Решение за давање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД, Скопје.
 
Седница одржана на 09.04.2014
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Друштвото за осигурување ТРИГЛАВ осигурување Скопје на лицето Сања Танчевска;
 2. Решение за давање согласност за измена на Статут на  КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за неживотно осигурување Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување; и
 3. Решение за давање на согласност за измена на Статут на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ  Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување.
 
Седница одржана на 28.03.2014
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема акционерското друштво за застапување во осигурување МК осигурување АД Скоје,
 2. Решение за престанување на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување МК Осигурување АД Скопје со седиште на ул. „Мирче Ацев“ бр. 100, Скопје,
 
Седница одржана на 11.03.2014
 1. Решение за давање согласност за измена на Статут бр.0201/15 од 24.07.2013 година на Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп  Скопје,
 2. Решение за давање согласност за измена на Статут бр.09/0203/1/13 од 24.07.2013 година на Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје;
 3. Решение за давање согласност за измена на седиштето на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот, Скопје,
 4. Решение за давање согласност за индиректно стекнување  квалификувано учество на АДРИС ГРУПА, Акционерско друштво за управување и вложување, со регистрирано седиште ул.Владимир Назор бр.1, Ровињ, Република Хрватска, индиректно да стекне над 50 % од вкупниот број на издадени акции со право на глас во КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот Скопје.
 5. Решение за давање согласност за индиректно стекнување  квалификувано учество на АДРИС ГРУПА,  Акционерско друштво за управување и вложување, со регистрирано седиште ул.Владимир Назор бр.1, Ровињ, Република Хрватска, индиректно да стекне над 50 % од вкупниот број на издадени акции со право на глас во КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за неживотно осигурување Скопје.
 
Седница одржана на 26.02.2014
 1. Одлука за спроведување на обука и испит за проверка на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурување и осигурително брокерски работи во 2014 година;
 2. Одлука за усвојување на Наставна Програма за полагање на испит за проверка на стручната подготвеност потребна за вршење осигурително брокерски работи и Наставна Програма за полагање на испит за проверка на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурување;
 3. Годишна сметка за 2013 година на Агенцијата за супервизија на осигурување;
 
Седница одржана на 20.02.2014
 1. Решение за давање согласност за измена на Статутот бр.0201-2410/3-1 од 11.06.2013 година на Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп;
 
Седница одржана на 13.02.2014
 1. Решение за издавање дозвола за вршење на работи на застапување на Друштвото за застапување во осигурување ГЛС ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје;
 2. Правилник за деталната содржина на потврдата за актуар;
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување