Пријавата за вработување (Образец –ПВ/АСО) се поднесува само во случај на објавен и активен ЈАВЕН ОГЛАС за вработување во Агенција за супервизија на осигурување.

Пополнетата пријава и задолжителните докази ( оригинал или копија заверена на нотар) за исполнување на условите за вработување се поднесуваат, со назнака „ЗА ОГЛАС бр. _____“ во хартиена форма до Архивата на Агенција за супервизија на осигурување, Ул. ,,Македонија “ ББ Палата Лазар Поп Трајков, кат 5 Скопје.

Пријава за вработување-АСО