Регистар на овластени актуари

Регистар на овластени актуари

Антовски Милан

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 12-1/43/2 од 23.09.2009

Гацовски Симон

Дуровиќ Јасминка

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 11-13605/2 од19.05.2005

Јовановски Звонко

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 11-42877/2 од 23.11.2007

Козарова Даниела

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 09-32389/2 од 28.12.2004

Миноска Гордана

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 12-1/48/2 од 06.08.2009

Петровска Билјана

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 09-22242/1 од 15.09.2004

Пецељ Гордана

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 11-15077/2 од 22.05.2006

Прчева Билјана

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 12-1/45/2 од 05.10.2009

Савин Инѓиќ Виолета

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 12-1/544/2 од 05.10.2009

Серафимова-Најкова Маја

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 12-1/558/2 од 23.09.2009

Стојаноски Владимир

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 09-27060/2 од 09.11.2004

Танаскоска Елена

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 12-1/484/2 од 05.12.2008

Танчевска Сања

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 11-24883/2 од 25.07.2007

Темелковска Лидија

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 12-1/57/2 од 19.10.2009

Величкова Лаќинска Искра

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 09-1569/2 од 01.10.2010

Тодоров Ивана

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 09-3320/2 од 21.09.2011

Винцензи Маркулевска Цветлана

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 09-1325/2 од 27.06.2012

Бубалов Владимир

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ 09-1370/2 од 27.06.2012

Миљковиќ Слаѓана

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ УП 07-1-967 од 25.11.2013

Бајатов Ристо

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ УП 07-1-910 од 25.11.2013

Димовска Наташа

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ УП 07-1-942 од 25.11.2013

Стамеска Билјана

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ УП 07-1-977 од 25.11.2013

Ефтимоска Кристина

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ УП 07-1-982 од 12.12.2013

Ристеска Лидија

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ УП 07-1-955 од 15.12.2013

Котеска Билјана

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ УП 07-1-1092 од 31.12.2013

Несими Роберт

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ УП 07-1-48 од 20.01.2014

Сашо Станоески

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ УП 07-1-746 од 22.04.2014 Времена забрана за вршење на актуарски работи

Гордана Ивановска

БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ УП 19-3-326 од 13.5.2016

Големина на фонт
Контарст