• /
/

Обука

за брокери

С О О П Ш Т Е Н И Е
за спроведување на обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи
Список на пријавени кандидати за полаганње на стручен испит за осигурителни брокери-практичен дел на ден 24.1.2023 г. од 13:00 до 15:00 часот
Резултати од одржаниот стручен испит за осигурителен брокер одржан на 2.12.2022 г
Список на пријавени кандидати за полаганње на стручен испит за осигурителни брокери-теоретски дел на ден 23.12.2022 г. од 13:00 до 15:00 часот
Список на пријавени кандидати за полагање стручен испит за осигурителни брокери-практичен дел 2.12.2022 г. од 13:00 часот
Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителен брокер-теоретски дел на ден 09.11.2022 г.
Информации
Предавачи
Пријавени кандидати за осигурителни брокери – септември 2022
Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит на 14.10.2022 година

edukacija.aso.mk

Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) е независно регулаторно тело кое го регулира пазарот за осигурување, врши надзор над работата на осигурителните субјекти, се грижи за заштита на правата на осигурениците и придонесува за финансиска едукација и вклученост на населението
Ги покануваме заинтересираните основни и средни училишта, факултети, да не контактираат доколку на своите ученици/студенти сакаат да им овозможат предавање на тема финансиска писменост во областа на осигурување.
Facebook
LinkedIn