• /
/

Обука

за застапници

Нема тековна обука.

За информации обратете се на следните телефонски броеви: 3254054, 3254 074, 3254 064

  • /
/

Обука

за брокери

Нема тековна обука.

За информации обратете се на следните телефонски броеви: 3254054, 3254 074, 3254 064

edukacija.aso.mk

Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) е независно регулаторно тело кое го регулира пазарот за осигурување, врши надзор над работата на осигурителните субјекти, се грижи за заштита на правата на осигурениците и придонесува за финансиска едукација и вклученост на населението
Facebook
LinkedIn