1. Решение за  давање сигласност за стекнување квалификувано учество во друштвото за осигурување Албсиг.