2010 – Збирен извештај од неревидираните годишни сметки на друштвата за осигурување