1. Одлука за усвојување на годишна сметка за Агенција за супервизија на осигурување за 2020 година,
 2. Одлука за распределување на нето вишокот на приходи над остварените трошоци на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 година,
 3. Правилник за измена и дополнување на  Правилникот  за систематизација на работните места во Агенцијата за супервизија на осигурување,
 4. Решение  за издавање на согласност за измена на Статут  на Акционерското Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје,
 5. Известување на НЛБ Банка за раскинување на догоор за застапувње во осигурување со лицето Агрон Мустафи (донесување на решение за одземање на лиценцата),
 6. Известување на НЛБ Банка за раскинување на догоор за застапувње во осигурување со лицето Анита Чекреџиева (донесување на решение за одземање на лиценцата),
 7. Известување на НЛБ Банка за раскинување на догоор за застапувње во осигурување со лицето Дејан Лазоровски (донесување на решение за одземање на лиценцата),
 8. Известување на НЛБ Банка за раскинување на догоор за застапувње во осигурување со лицето Кристина Младеновска (донесување на решение за одземање на лиценцата),
 9. Известување на НЛБ Банка за раскинување на догоор за застапувње во осигурување со лицето Нина Глигоровска (донесување на решение за одземање на лиценцата),
 10. Известување на НЛБ Банка за раскинување на догоор за застапувње во осигурување со лицето Хани Дракуловска (донесување на решение за одземање на лиценцата),
 11. Циркуларен допис-препорака до друштвата за осигурување да се воздржат од исплата на дивиденда во 2021 година,
 12. Одлука за изрекување супервизорска мерка кон АД за осигурување ВИНЕР  ЛАЈФ Виена Иншуренс Груп Скопје.