• /
/

Обука

за застапници

Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-практиче дел на ден 22.05.2023 година од 13:00 до 15:00 часот
Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-теоретски дел на ден 04.05.2023 година од 10:30 до 15:00 часот
Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-практиче дел на ден 19.04.2023 година од 12:00 до 14:00 часот
Резултати од одржаниот стручен испит за застапници во осигурување на 27.03.2023 година
Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери-практичен дел на ден 20.04.2023 година од 09:00 до 11:00 часот
Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-теорестски дел на ден 03.04.2023 година од 10:30 до 15:00 часот

Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-практичен дел на ден 27.03.2023 година од 10:30 до 15:00 часот

ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ – ЗАСТАПНИЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е
за спроведување на обука и стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување

Список на пријавени кандидати за полаганње на стручен испит за застапници во осигурување-практичен дел на ден 23.1.2023 г. од 13:00 до 15:00 часот
Резултати од одржаниот стручен испит за застапници во осигурување одржан на 1.12.2022

  • /
/

Обука

за брокери

Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери-практичен дел на ден 23.05.2023 година од 13:00 до 15:00 часот
Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери-теоретски дел на ден 05.05.2023 година од 13:00 до 15:00 часот
Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери-практичен дел на ден 20.04.2023 година од 09:00 до 11:00 часот
Резултати од одржаниот стручен испит за осигурителни брокери на 28.03.2023 година
Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери-теоретски дел на ден 04.04.2023 година од 13:00 до 15:00 часот

ПРАШАЊА ЗА ИСПИТ – ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ

С О О П Ш Т Е Н И Е
за спроведување на обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи

Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери-практичен дел на ден 28.03.2023 година од 13:00 до 15:00 часот


Информации
Предавачи

edukacija.aso.mk

Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) е независно регулаторно тело кое го регулира пазарот за осигурување, врши надзор над работата на осигурителните субјекти, се грижи за заштита на правата на осигурениците и придонесува за финансиска едукација и вклученост на населението
Ги покануваме заинтересираните основни и средни училишта, факултети, да не контактираат доколку на своите ученици/студенти сакаат да им овозможат предавање на тема финансиска писменост во областа на осигурување.
Facebook
LinkedIn