Во рамки на светскиот настан “Глобална недела на пари”, Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) спроведе едукација во следните средни училишта:

“Арсени Јовков”, Скопје

“Никола Карев”, Скопје

“Васил Антевски – Дрен”, Скопје и

“8 Септември” , Тетово

Целта на оваа едукација е поблиско запознавање на населението, а особено младата популација со финансиите и економијата. Од страна на АСО беа извршени презентации преку кои беше претставена финансиската услуга осигурување и бенефитот од истата.

Преку објаснување на осигурителни поими и давање на практични примери на учениците им беа доближени основните поими на осигурувањето,правата и обврските на осигурениците како корисници на осигурителни производи и услуги.

И по затварањето на овој светски настан, АСО презема иницијатива и ќе започне со сопствен проект за финансиска едукација. Во иднина се предвидува изработка и печатење брошури, прирачници, и други поучни материјали кои ќе бидат наменети првенствено за младата попоулација но и за пошироката јавност и се очекува да имаат позитивно влијание придонесувајќи за општото добро и економијата во државата. Основната тематика што ќе се разработува во поучните материјали ќе опфати повеќе аспекти од сферата на осигурувањето.

Преку овие проекти ќе се зголеми транспарентната улога на Агенцијата за супервизија на осигурување, а и јавноста ќе се стекне со јасна слика за тоа што претставува Агенцијата за супервизија на осигурување и кои се нејзините основни цели и задачи како регулаторна инситуција во државата.