Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува лицата кои се пријавиле за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник во осигурување односно учество на обука и полагање стручен испит за осигурителен брокер, дека новите термини за полагање на стручниот испит за вршење работи на застапување во осигурување односно стручниот испит за вршење на осигурително брокерски работи се:

Прв дел (теоретски дел) на 2.5.2018 година  

Втор дел (практичен пример) на 17.5.2018 година

 

 

Кандидатите кои нема да го положат стручниот испит за застапник односно стручниот испит за брокер со првото полагање имаат право на две повторни полагања на испитот во рок од 6 месеци од денот на завршување на обуката и тоа во следните термини:

 

 

Второ полагање

Прв дел (теоретски дел) на 21.5.2018 година

Втор дел (практичен пример) на 5.6.2018 година.

 

Трето полагање

Прв дел (теоретски дел)на 7.6.2018 година.

Втор дел (практичен пример) на 21.6.2018 година.

 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ