Анализа на влијанието на оперативниот ризик врз деловниот успех на компаниите за неживотно осигурување во Република Македонија