Побарувачката за осигурување на живот и ограничувањата при позајмувањето