Контакт

 • Локација

  Ул. Македонија бр.25 , Палата Лазар Поп Трајков, кат 5
  1000 Скопје
  Република Северна Македонија

 • Телефон

  02 3254 050

 • Работно време

  од 08:30 до 16:30 часот

   

  Архива за прием на странки/документи

  од 09:00 до 14:00 часот

СМЕТКИ НА АГЕНЦИЈАТА НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ УПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ
Сметка број 210065288480132, депонент на НЛБ Банка АД Скопје
Сметка број 200002007041251, депонент на Стопанска банка АД Скопје

Сметка број 270065288480139, депонент на Халк банка АД Скопје

Лице за комуникација со граѓани, кои што имаат некаков вид и степен на попреченост:

телефон за контакт: (02) 3 254 056

Лице за односи со јавност:

Никола Стојанов 075 340 030 ; +389 (0) 2 3 254 056  nikola.stojanov@aso.mk

Лице за комуникација со млади:

Ратка Целаковски 072263624;+389 (0)2 3 254 060; ratka.celakovski@aso.mk

Facebook
LinkedIn