Циркулар за усогласување согласно член 9 од Правилникот за стандарди на информациските системи