Циркуларен допис до сите друштва за застапување и брокерски друштва_