Циркуларен допис – договори за осигурување со вклучен ризик смрт како последица на болест