Циркуларен допис- Меѓународен стандард за финансиско известување 17-Договори за осигурување