Циркуларен допис-Склучување на договори за деловна соработка со асистентски куќи согласно класата 18