Управата за финансиско разузнавање изготви Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам согласно член 10 став (7) од ЗСППФТ. Упатството има за цел да им помогне на субјектите во процесот на проценка на ризикот од ПП/ФТ – да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ.

 

Ова Упатство може да го користат сите субјекти (финансиски и определени нефинансиски дејности и професии) кои согласно ЗСППФТ се обврзани да ги спроведуваат мерките за СПП/ФТ и да подготват проценка на ризик од ПП/ФТ како составен дел на Програмата за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам.

 

Упатството за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам е објавено на веб страната на Управата www.ufr.gov.mkупатство.