Training for agents

 1. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, просторија бр. 1, од 09:00 - 11:00 на 16.4.2019 година;
 2. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, просторија бр. 1, од 11:30 - 13:30 на 16.4.2019 година;
 3. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, просторија бр. 1, од 14:00 - 16:00 на 16.4.2019 година;
 4. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-практичен дел од 09:00 -16: 00 часот на ден 16.5.2019 година
 5. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-теоретски дел на ден 21.5.2019 година
 6. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-практичен дел на 5.6.2019 година
 7. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-Теоретски дел на 7.6.2019 година
 8. Список на пријавени кандидати за полгање на стручен испит за застапници во осигурување -практичен дел на 24.6.2019 година
 9. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување теоретски дел на 24.10.2019 од 09:00 до 16:00 часот
 10. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување - теоретски дел на ден 27.11.2019 година од 09:00 до 13:30 часот
 11. Список на пријавени кандидати за полагање стручен испит за застапници во осигурување-практичен дел на 15.11.2019 година од 14:00-16:00 часот
 12. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување на ден 17.12.2019 година од 11:30 -13:30
 13. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување на ден 9.1.2020 година од 11:30 до 13:30 часот
 14. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување на ден 24.1.2020 година од 14:00 до 16:00 часот
  Facebook
  LinkedIn