Евиденција на договори за асистенција и обврски на друштвата за осигурување по договорите за асистенција