Годишен извештај за работењето на агенцијата за супервизија на осигурување во 2010 година