Годишен извештај за работењето на Aгенцијата за супервизија на осигурување во 2012 година