Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2020 година