Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година