Годишен извештај за работењето на АСО за 2019 година