Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Р. Македонија во 2018 година