Годишен извештај за состојбата и движењето на осигурителниот пазар во 2021 година