IIIQ2010 – Извештаи за обемот и содржината на работа на Друштвата за осигурување за периодот 01.01 – 30.09.2010