IIIQ2017 – Извештај за содржината и обемот на работа на осигурително брокерските друштва за периодот 01.01.2017 – 30.09.2017