IIIQ2018 – Извештаи за обемот и содржината на работа на Друштвата за осигурување за периодот 01.01-30.09.2018