IIIQ2019 – Извештај за содржината и обемот на работа на друштвата за застапување во осигурувањето за периодот 01.01 – 30.09.2019