IIIQ2019 – Извештај за содржината и обемот на работа на осигурително брокерските друштва за периодот 01.01 – 30.09.2019