IIQ2018 – Извештаи за обемот и содржината на работа на Друштвата за осигурување за периодот 01.01-30.06.2018 (коригирана верзија)