IIQ2020 – Извештаи за обемот и содржината на работа на Друштвата за осигурување за периодот 1.1-30.6.2020