IIQ2020 – Извештај за содржината и обемот на работа на осигурително брокерските друштва за периодот 01.01 – 30.06.2020