Инструкција за пуштање во употреба на Информациски систем за прибирање и обработка на податоци ИСА СИС 2.0 (за ДО и ОБД)