Инструкција за пуштање во употреба на Информациски систем за прибирање и обработка на податоци ИСА СИС 2.0 (за ДЗО и Банки кои вршат работи на ЗО)