Врз основа на член 10 од Колективниот договор на Агенцијата за супервизија на осигурување – Пречистен текст бр.01-700/3 од 27.12.2021 година, Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас, бр.02-707/12 од 27.12.2017 година, како и Правилникот за систематизација на работни места во Агенција за супервизија на осигурување бр.02-707/11 од 27.12.2018 година, бр.02-538/6 од 02.07.2019 година, бр.02-691/3 од 08.10.2019 година, бр.01-638/1 од 14.10.2020 година, бр.01-271/1 од 02.03.2021 година, бр.01-272/3 од 11.03.2021 година, бр.01-473/5 од 29.06.2021 година, бр.01-682/10 од 06.12.2021 година, бр.01-451/2 од 07.07.2022 година, бр.01-675/1 од 23.09.2022 година и 01-236/1 од 06.02.2023 година, Агенцијата за супервизија на осигурување објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС бр.1/2023

за пополнување на работни места со унапредување во Агенцијата за супервизија на осигурување

ЛИНК до пријавата за интерен оглас
ЛИНК до интерниот оглас