IQ2009 – Збирна статистика на бруто полисирана премија по класи на осигурување за период 01.01.2009 до 31.03.2009