IQ2010 – Извештај за содржината и обемот на работа на осигурително брокерските друштва за периодот 01.01.2010 – 31.03.2010