IQ2015 – Извештаи за обемот и содржината на работа на Друштвата за осигурување за периодот 01.01-31.03.2015 (коригирана верзија)