IQ2017 – Извештај за содржината и обемот на работа на друштвата за застапување во осигурувањето за периодот 01.01.2017 – 31.03.2017