IQ2020 – Извештај за содржината и обемот на работа на осигурително брокерските друштва за периодот 01.01 – 31.03.2020