Управување со правни ризици во друштвата за осигурување