IVQ2008 – Збирна статистика за број на ликвидирани штети по класи на осигурување за период од 1.1.2008 до 31.12.2008 год.